การจัดกิจกรรม

//การจัดกิจกรรม

OUR HSQE

Experts In Health, Safety, Quality And Environmental Management

การจัดกิจกรรม 2018-09-25T04:10:51+00:00

การจัดกิจกรรม

ฝึกอบรมการโรยตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ / ผู้ป่วยบนที่สูง

ฝึกอบรมซ้อมการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ฝึกอบรมหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมง