ในการทำงานจะสำเร็จได้ส่วนหนึ่งมาจากการให้ความรู้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงได้ดำเนินการคัดเลือก / สรรหา วิทยากร บุคลลากร ผู้ชำนาญการด้านนั้นๆ มาดำเนินการอบรมให้กับพนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานได้รับความรู้และความเข้าใจในงานนั้นๆ อย่างแท้จริง

จัดอบรมการโรยตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ / ผู้ป่วยบนที่สูง

อบรมระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

อบรมขับขี่อย่างปลอดภัย

อบรมทบทวนเกี่ยวกับการทำงานกับปั้นจั่น

ฝึกอบรมหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมง

ฝึกอบรมซ้อมการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน