OUR HSQE

Experts in Heaith, Safety, Quality And Environmental Management

การจัดกิจกรรม

ฝึกอบรมการโรยตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ / ผู้ป่วยบนที่สูง

ฝึกอบรมซ้อมการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ฝึกอบรมหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหลับลูกจ้างทั่วไป เเละลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมง