ใบสมัครเป้นส่วนหนึ่งในการพิจารณาโปรดกรอกข้อความไห้ครบถ้วน (Application form is a part of consideration please full this form completely)

ตำเเหน่งที่ต้องการสมัคร (Position Applied for)


ประวัตส่วนตัว (Personal Background)


สถานภาพสมรส (Marital Status) :


สถานะทางทหาร (Military Service) :


ประวัติการศึกษา (Eucational Background)

ระดับประถมศึกษา (Primary)
ระดับมัธยมศึกษา (Secondary)
ระดับอาชีวะศึกษา (Vocational)
ระดับอนุปริญญา (Higher Vocational)
ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ภาษา (Languages)

ภาษาไทย (Thai)

การพูด (Speaking)
การเข้าใจ (understanding)
การอ่าน (Reading)
การเขียน (Writing)
ภาษาอังกฤษ (English)

การพูด (Speaking)
การเข้าใจ (understanding)
การอ่าน (Reading)
การเขียน (Writing)
ภาษาจีน (Chinese)

การพูด (Speaking)
การเข้าใจ (understanding)
การอ่าน (Reading)
การเขียน (Writing)

ประวัติการทำงาน (Employment History)


อื่นๆ (Other)